DOĞU AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ  TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı

Madde 1- Birliğin Adı Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’dir. Birliğin Kısa adı DABB’dir.

Birliğin Merkezi

Madde 2- Birliğin Merkezi Mersin İlidir.
Madde 3- Bu Tüzük 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre hazırlanmıştır.

Birliğin çalışma Alanı ve Süresi

Madde 4- Birliğin çalışma alanı üye olan Belediyelerdir. Mevcut üye Belediyelerimiz; MERSİN İLİ: Mezitli Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Silifke Belediyesi, Aydıncık Belediyesi ADANA İLİ: Çukurova Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Karataş Belediyesi KAHRAMANMARAŞ İLİ: Nurhak Belediyesi MALATYA İLİ: Hekimhan Belediyesi NİĞDE İLİ: Yıldıztepe Belediyesi, Kemerhisar Belediyesi OSMANİYE İLİ: Toprakkale Belediyesi, KONYA İLİ: Tuzlukçu Belediyesi, ADIYAMAN İLİ: Çakırhüyük Belediyesi, Kesmetepe Belediyesi, Yaylakonak Belediyesi, AKSARAY İLİ: Yeşiltepe Belediyesi ve Taşpınar Belediyesi’dir. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Kurucuları
Madde 5- MERSİN İLİ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Gözne Belediyesi, Yenice Belediyesi, Atalar Belediyesi ile ADANA İLİ: Çukurova Belediyesidir.

Birliğin Amacı:

Madde 6- Birliğin amacı; Tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli, müşterek nitelikli hizmetlerle sınırlı olarak, belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlamak, bu kapsamda Tüzükte belirtilen alanlarda hizmet vermektir.

Birliğin Görev ve Hizmet Alanları

Madde 7- Birliğin amaç ve görevleri ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümleri çerçevesinde;

a- Akdeniz yetki bölgesindeki belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak,
b- Üye Belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak,
c- Üye Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek,
d- Belediyelerle ilgili Kanun ve Mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek,
e- İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciler nezdinde üye belediyeleri temsil etmek,
f- Üye Belediyelere rehberlik etmek,
g- Üye belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek,
h- Üye belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak,
i- Dünya’da belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak,
j-Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten, vb. basılı materyal yayınlamak,
k-Yurt içinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,
l- Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri vb. kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda üye belediyeleri temsil etmek, üye belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek,
m- AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, üye belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme vb. program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olmak,
n- İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

o- Yurt içinde ve Yurt dışında İş ve İşçi bulma faaliyetlerinde bulunacak özel istihdam büroları açmak.

ö- Özel Eğitim Merkezleri ve Özel Muhtelif Kurslar açmak.

p- Fuar, Organizasyon, Konser, Seminer ve Etkinlik düzenlemek.

Birliğin Hak, Yetki ve İmtiyazları:

Madde 8- Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, Tüzük’te Birliğe devir edilmesi öngörülen mahalli, müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye belediyelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

Birliğe Katılma

Madde 9- Birliğin faaliyet alanındaki illerin sınırları içinde yer alan belediyeler, belediye meclislerinin Birlik Tüzüğünü kabul ederek alacakları katılma kararının, Birlik meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olurlar.

Birlik üyelerinin Hak, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Birliğin üyesi olan belediyelerin, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkileri; Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumlulukları vardır.

Birlik üyeliğinden Ayrılma

Madde 11- Birlik üyesi belediyeler, belediye meclislerinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak ilgili belediye, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

Birliğin Organlarının Oluşumu Görev ve Yetkileri Birliğin Organları

Madde 12- Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.

Birlik Meclisinin Oluşumu

Madde 13- Birlik meclisi birliğin karar organıdır ve birlik üyesi belediye meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından, üye belediye meclislerinin üye sayısı 12’ye kadar olan (12 dahil) kısmı için 1 asil, 12 üyenin üzerindeki her 10 üye için 1 asil,( 5 üyeye kadar olan kesirler dikkate alınmaz) gizli oyla seçilecek asil üyeyle doğal üye belediye başkanlarından oluşur. Ancak, dışarıdan seçileceklerin sayısı belediye meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez, Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, birlik başkanı asil üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 14- Birlik meclisi, mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclisin Görev ve Yetkileri

Madde 15- Birlik meclisi Birliğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
  b) Yıllık Faaliyet Raporunu görüşerek kabul veya reddetmek.
  c) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  d) Borçlanmaya karar vermek.
  e) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
  f) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
  g) Şartlı bağışları kabul etmek.
  h) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
  i) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
  j) Birlik Başkanını, Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri ile katip üyeleri, divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
  k) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına, personel, kadro ve pozisyonların ihdasına karar vermek.
  l) Birlik Tüzük değişikliğini kabul etmek.
  m) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
  n) Birlik temsil edici tanıtıcı ambleme karar vermek.
  o) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
  p) İçişleri Bakanlığı’nın izni ile uluslar arası kuruluşlar, yabancı belediyeler ve belediye birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşlar ile karşılıklı işbirliği yapılmasına, üyelik, kardeş kent, kardeş kurum, eşleştirme ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine karar vermek.
  r) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi zamanlı sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek.
  s) 237 Sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek.

Meclis Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 16- Birlik meclisi her yıl Nisan ve Ekim aylarının 3’üncü haftası olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Nisan ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Meclisin toplantısında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Birlik başkanı, üye belediye meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.

Birlik Meclisi Kararlarının Kesimleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 17- Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, Hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Mersin Valiliğine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde Birlik Web Sayfasından halka ve ilgililere duyurulur.

İhtisas Komisyonları

Madde 18- Birlik Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonunun yanı sıra Birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur. Komisyonların üye sayısı Birlik Meclisi tarafından beş’i geçmemek üzere belirlenir. İhtisas komisyonları, ayrı illerden ve siyasi partilerin ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

Birlik Encümeninin Oluşumu

Madde 19- Birlik encümeni, meclisin kendi üyeleri arasından ve ayrı ayrı belediyelerden olmak üzere, bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyesi tarafından yürütülür. Birlik encümeni, en geç ayda bir kez toplanır. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer. Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, Mersin Valiliğince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Madde 20- Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır:

 1. a) Yatırım Planı ve çalışma Programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
  b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  c) öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  f) İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
  h) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17’inci maddesi çerçevesinde birlikte görevlendirileceklere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek, personele ödenecek ücret ve diğer ödemelere karar vermek.
  i) Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer vb. ücretleri belirlemek.
  j) Kanunların ve tüzüğün encümene verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 21- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri, toplantı öncesi ve sırasında başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Başkanı

Madde 22- Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanı tüzüğün 14’üncü maddesinde düzenlenen meclis başkanlık divanı hükümleri doğrultusunda, birlik meclisi tarafından birliğe üye belediye başkanları arasından gizli oyla 2 yıl süre için seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar seçilebilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek Birlik Başkanı, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar. Görev süresi içinde Birlik Başkanlığının boşalması halinde birlik başkanı seçimi tekrar yapılır.

Birlik Başkanının Görevleri

Madde 23- Birliğin üst yöneticisi ve temsilcisi olan Birlik Başkanının görevleri şunlardır:

 1. a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
  b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
  c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
  e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
  i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
  j) Birlik personelini atamak.
  k) Birliği denetlemek.
  l) Şartsız bağışları kabul etmek.
  m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı, bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Birlik Teşkilat ve Görevleri

Madde 24- Birlik teşkilatı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak amacı ile, Birlik Birim Müdürünün yönetimi altında, yazı işleri, mali işler birimleri ile, Birlik Meclisince kararlaştırılacak diğer birimlerden oluşur. Birlik teşkilatının görev dağılımı, ilgili mevzuata uygun olarak birlik meclisinin kabul edeceği yönerge ile düzenlenir.

Birlik Personeli

Madde 25- Birlik Personeli, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu (5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesine göre)  ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel, kısmı zamanlı sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici personelden oluşur. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel birlik bünyesinde görevlendirilebilir. Sözleşmeli personele başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir. Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına ilk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün Görevleri

Madde 26- Birlik Müdürü, Birliğe ait hizmetleri başkan adına ilgili mevzuat, birlik tüzüğü ve başkanın direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik başkanı, hangi yetkileri Birlik Müdürüne  devrettiğini yazılı olarak belirler.

Çalışma Programı ve Faaliyet Raporu 

Çalışma Programı

Madde 27- Birlik Meclisi Bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Faaliyet Raporu

Madde 28- Birlik başkanı, yıllık çalışma programına göre yürütülen faaliyetleri, bütçe gerçekleşme durumu ile Birliğin mali yapısını açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu dönem başı toplantısında Birlik başkanı veya yetki vermesi halinde Birlik Müdürü tarafından meclise sunulur.

Mali Hükümler

Birlik Bütçe ve Kesin Hesabı

Madde 29- Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen o yılın bütçe taslağı, Birlik Meclisince kabul edilerek, Bütçenin bir kopyası bilgi için, Birlik Merkezinin bulunduğu İl Valiliğine gönderilerek kesinleşir. Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Birliğin bir önceki yılın kesin hesabı Birlik Saymanlığınca hazırlanarak, Birlik Başkanlığınca, Birlik Encümeninde görüşüldükten sonra, Birlik Meclisine sunulur. Birlik Meclisince kabul edilen kesin hesaplar Sayıştay’a gönderilir.

Birliğin Gelirleri

Madde 30- Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Birlik üyelerinin ödeyecekleri katılma payları,
  b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
  c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
  d) Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilecek gelirler,
  e) Birliklere proje karşılığı ödenecek karşılıklar,
  f) Ulusal ve uluslararası fonlardan yapılan karşılıksız yardımlar ve bağışlar,
  g) Birliğin hizmetleri, özellikle eğitim ve yayın hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelirler,
  h) Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde ettikleri gelirler,
  i) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
  j) Faiz ve kira gelirleri,
  k) Bağışlar ve çeşitli gelirler.

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 31- Birliğe üye belediyelerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak, gelirleri toplamı üzerinden; Gelirleri Yirmimilyon Türk lirasına kadar (20.000.000 TL.dahil) binde yarım, Gelirleri Yirmimilyon Türk Lirası’dan fazla olan belediyeler, Yirmimilyon Türk Lirasına kadar binde yarım, üstündeki gelirleri için binde çeyrek oranında katılma payını bütçelerine ödenek koyarak, yılın Mart – Ekim aylarında iki taksit halinde Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine öderler.

Birlik üyelerinin Yükümlülükleri

Madde 32- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğin Giderleri

Madde 33- Birliğin giderleri şunlardır:

 1. a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
  b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
  c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
  d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
  e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
  f) Dava takip ve icra giderleri.
  g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri. h) Telif ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yayın giderleri,
  i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
  j) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma payları,
  k) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
  l) Diğer giderler.

Birlik Kuruluşları

Madde 34- Birlik kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre, özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izni ile bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.

Birliğin üst Yöneticisi ve Harcama Yetkilisi

Madde 35- Birliğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne  devredebilir.

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri

Madde 36- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler

Madde 37- Birlik, Meclis Karar Defteri, encümen karar defteri, gelen ve giden evrak defteri ile belediye bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutar.

Çeşitli Hükümler

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Yararlanmaları

Madde 38- Birlik görev alanına giren hizmetleri mali imkanları oranında tüm belediyelere dengeli ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde yürütür. Birlik, hizmet, faaliyet ve yayınlarını ücretli veya ücretsiz olarak sağlamaya yetkilidir. Birlik, hizmetlerin yürütülmesinde yaygınlık, etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, mahalli idareler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, Türkiye ve orta doğu amme idaresi enstitüsü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, bakanlar kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile benzer faaliyetlerde bulunan uluslar arası ve yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya ve ortak projeler yürütmeye yetkilidir. Birlik, il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yaparak, bunların mülki sınırları içerisinde yer alan belediyelere yönelik programlar yürütebilir.

Yönetmelik Yapılması

Madde 39- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, ayrıntılı olarak, Birlik Meclisince kabul edilecek Yönetmelik veya bu yönetmeliklere göre Birlik Başkanlığınca çıkarılacak Yönerge’lerle düzenlenebilir.

Tüzük ve Tüzük Değişikliğinin Kesinleşmesi

Madde 40- Birlik Tüzüğü birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile değiştirilir.

Birliğin Tasfiyesi


Madde 41-
 Birlik, Birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesi, Mersin Valisi tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, nüfusları oranında dağıtılır.

Diğer Hükümler

Madde 42- Bu tüzük’te hüküm bulunmayan hallerde, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – Birlik Tüzüğü onaylanana kadar, birlikle ilgili yazışmalar ile diğer iş ve işlemleri Geçici Birlik Başkanı olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Tüzüğün onayını müteakip tüzük hükümlerine göre başkanlık divanı seçimi yapılır.

Geçici Madde 2 – Bu tüzüğün 31’inci maddesi gereğince, belediyelerin birliğe ödemeleri gereken üyelik (Aidatı) katılım payları tüzüğün kesinleştiği yıldan itibaren geçerlidir. Birlik tüzüğünün kesinleştiği yılın öncesindeki birlik üyeliği aidatları önceki tüzük hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Yürürlük:
Madde 43 –
 Birlik Tüzüğü Birlik Meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanının onayı ile ve onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 44-
 Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

 

 

Soner ÇETİN                                                     Şenol ÇAVUŞ                                        Ülfiye ÖZCAN

Birlik  Başkanı                                                  Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

Paylaş
Sonraki İçerikFaaliyetlerimiz